• Liturgy, JC Meyers at Soda Bar

  • Sat, 11/09/2019 at 8:30 pm
  • Soda Bar
    3615 El Cajon Blvd
    92104 San Diego
Liturgy, JC Meyers at Soda Bar - Soda Bar - San Diego

Liturgyw. JC Meyers8:30PM • $12/14 • 21+sodabarmusic.com